Teknodrom

KVKK

KVKK

Bu aydınlatma metni işlenen kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmış olup sizi herhangi bir yükümlülük altına sokmamaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, haberleşme kayıtları, sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri) veri sorumlusu sıfatıyla Teknodrom Değerli Madenler Geri Dönüşüm İth. Ve İhr. San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak personel bilgi formları, işe girişte ve işe girdikten sonra ibraz edilen muhtelif belgeler, iş emri formları, manyetik kart okuyucuları, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi/kuruluşlar ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, yetkili kurum ve kuruluşlar, istihdam şirketleri, iş arama portalları, Şirket internet sitesi, Şirket’in kurumsal iletişim hesapları, bilişim sistemleri ve cihazları ile GPS, OGS, taşıt tanıma vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz;

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (SGK, İŞKUR, Maliye Bakanlığı-Vergi Daireleri, Avukatlar, Acenteler, Hizmet Alınan Kurum-Kuruluş-İş Ortakları vb.) aktarılabilmektedir.

Şirketimizin bina ve tesislerinde fiziksel mekân güvenliğinin temini ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.

Çalışanlara tahsis edilen elektronik posta adresi, telefon ve bilgisayarlar gibi cihazlar ile iletişim/bilişim sistemleri kullanılarak yapılan işlem ve haberleşmelere ait her türlü içerik ve bu cihaz ve sistemler üzerinden oluşturulan her türlü veri Şirket tarafından önceden bilgi ve haber verilmeksizin iş faaliyetlerinin denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla denetlenebilmekte, takip edilebilmekte, kaydedilebilmekte ve incelenebilmektedir.

Şirket araçlarında bulunabilen GPS, OGS, TTS vb. sistemler kanalıyla lokasyon verileri elde edilebilmekte ve bu veriler iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla işlenebilmektedir.

Birtakım kişisel veriler iş akışının sistemli ve düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için şirket içerisinde alenileştirilebilmektedir. (organizasyon şeması ve vardiya listeleri gibi)

Kuruluş organizasyonu için düzenlenen bazı dokümanlarda çalışanların görev alması durumunda kişisel verilerinin bu dokümanlara eklenmek suretiyle işlenebilmektedir.

Çalışanların işi gereği yapacağı seyahat, konaklama, ulaşım, harcama gibi kişisel veriler şirket tarafından organize edilerek bu kayıtlar belirli bir süre kayıt altında tutulabilmektedir.

Kuruluş içerisinde oluşturulan kurallar ve yasal yükümlülükler kapsamında çalışanlar takip edebilmekte ve kurallara aykırı davranışlar kayıt altına alınabilmektedir.

5651 s. Yasa kapsamında kişilerin kuruluşun sistemi kullandığı her alanda log kayıtları tutulmakta ve denetlenmektedir.

İşe alım aşamasında çalışanlardan toplanan dokümanlar İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca zorunlu dokümanlardandır.

İşlenen kişisel veriler yasal sürelere uygun olarak saklanıp süresi sonunda imha edilmektedir.

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişi başvuru formumuzu kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz.